ALGEMENE VOORWAARDEN DAKKAPELLEN.NU VERKOOP/PRODUCTIE B.V.

Definities

 1. DV: de besloten vennootschap Dakkapellen.nu Verkoop B.V. (KVK 74807455) en/of de besloten vennootschap Dakkapellen.nu Productie B.V. (KVK 75429500).

 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DV een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het kopen van producten sluit dan wel met wie DV daarmee in onderhandeling is over de totstandkoming van een zodanige overeenkomst.

 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het kopen van producten die tussen DV en de Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 4. Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door DV geleverde zaken en materialen.

 5. Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

 6. Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Koper aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, elke aanvraag en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten die DV verkoopt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin van het woord. Bij de desbetreffende aanbieding en/of overeenkomst zal telkens door DV duidelijk worden gemaakt namens welke besloten vennootschap van DV deze wordt gedaan dan wel wordt aangegaan.
 2. Op de tussen DV en de Koper gesloten Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door DV is bevestigd. De voorwaarden van DV kunnen afwijken van eventuele (branche)keurmerken e.d. waar DV zaken meedoet. In alle gevallen prevaleren de voorwaarden van DV en kan geen beroep op andere voorwaarden dan die van DV worden gedaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een uit een Overeenkomst met een Koper voortgekomen deelopdracht c.q. vervolgopdracht.
 4. DV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dit zal plaatsvinden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.
 5. Steeds is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op de website van DV.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan laat dat onverlet de gelding van de overige bepalingen. Ter vervanging van een nietige dan wel vernietigbare bepaling zullen partijen vervolgens overleggen en onderhandelen richting een bepaling, die qua aard, doel en strekking zoveel mogelijk aansluit op de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes gedaan door DV

 1. Aanbiedingen gedaan door DV kennen een maximale geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de aanbieding en worden gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen worden voorzien van beschrijvingen (en eventueel tekeningen) van de uit te voeren werkzaamheden en deze gelden als algemene richtlijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Kleine afwijkingen zijn daarom mogelijk en worden, voor zover mogelijk, zo spoedig mogelijk aan de Koper gemeld.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt op de volgende wijze tot stand: a. door ondertekening door beide partijen van de door of namens DV aan de Koper aangeboden Overeenkomst. Voor DV is daarbij alleen de directie (het bestuur) bevoegd overeenkomsten te ondertekenen tenzij anders blijkt, of, b. door schriftelijke of elektronische bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) door de Koper naar aanleiding van een aanbieding dan wel offerte uitgebracht en ondertekend door de directie (het bestuur) van DV. Voordat een Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de Koper beschikbaar worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 2. De eventuele, achteraf aan de Koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de al tot stand gekomen Overeenkomst en bevat hooguit kleine wijzigingen in bijvoorbeeld kleur, breedte, hoogte en opties van de bestelde goederen. Deze wijzigingen worden van te voren besproken en eventueel gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.
 3. Mondelinge, elektronische of schriftelijke afspraken door anderen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van DV) binden DV niet behoudens en voor zover zij achteraf door de directie (het bestuur) van DV schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd dan wel indien anderszins van vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
 4. De bepalingen en opmerkingen in de door DV verstrekte informatie (offertes, uitleg over de in- metingen, e-mails, informatie over de plaatsing van dakkapellen, vergunningen, in-metingen en de opdrachtbevestiging) maken ook onderdeel uit van de Overeenkomst. Mondelinge afspraken die hiervan afwijken zijn slechts bindend als deze schriftelijk of digitaal bevestigd worden door DV.
 5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DV zijn verstrekt, heeft DV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.

Artikel 4 - Prijzen

 1. De overeengekomen prijs is in euro’s en inclusief de toepasselijke btw, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De overeengekomen prijs kan door DV niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de Koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan twee maanden, en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
 3. De genoemde prijzen in aanbiedingen, offertes op maat, bestellingen en eventueel de opdrachtbevestiging zijn altijd exclusief de kosten voor gemeentelijke ontheffing(en) en leges (voor bijvoorbeeld een door DV verzorgde vergunning), kraanontheffingen en aanverwante kosten zoals vereiste bebording, verkeersplannen enz. tenzij er uitdrukkelijk vermeld wordt dat deze kosten al zijn opgenomen in het bedrag. Dit omdat deze kosten vaak pas bekend zijn na bestelling en in-meting.
 4. Genoemde prijzen in en aanbiedingen kunnen worden aangepast in de later te maken offerte op maat of opdrachtbevestiging (na definitieve in-meting), mede i.v.m. onbekende constructieve of afwijkende zaken of sterk afwijkende maatvoeringen waardoor ook prijzen van genoemde opties kunnen veranderen. DV spant zich in om bij het aangaan van de Overeenkomst al zoveel mogelijk aan te geven wat deze wijzigingen zouden kunnen inhouden en wat deze gaan kosten.
 5. Bij wijzigingen in het btw-tarief zal DV dit tarief doorberekenen in de periode waar dit tarief voor geldt. Bij onduidelijkheid over deze wijzigingen – bijvoorbeeld door berichtgeving die afwijkt van het uiteindelijke besluit over de feitelijke toepassing van veranderde tarieven en hoe deze te berekenen en toe te passen op de orderbedragen - heeft DV het recht om het correcte orderbedrag achteraf o.g.v. de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving en politieke besluitvorming op dit punt te her-berekenen. Koper kan zich niet beroepen op een genoemd orderbedrag incl. BTW dat niet volledig conform de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving tot stand is gekomen en moet het nieuwe orderbedrag accepteren mits DV kan aantonen dat deze herberekening correct is gedaan.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Koper zorgt dat de montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd en dat de montageplaats goed bereikbaar is, ook voor een eventuele kraan of steigerwerk, en is voorzien van elektra. DV zal, voor zover zij daarvan vooraf kennis heeft, Koper op de hoogte stellen van details hieromtrent. Kosten veroorzaakt als gevolg van vertragingen in de montage en veroorzaakt door belemmeringen of obstakels komen voor rekening en risico van de Koper. De dervingskosten van 1 dag werk worden begroot op € 1.500 (zegge: vijftien honderd euro) inclusief btw.
 2. Indien tijdens de montage blijkt dat er constructieve elementen zijn - die tijdens de in-meting niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen - en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, spantbenen, draagmuren, (water)leidingen, elektra, asbest) dan komt dit voor rekening en risico van de Koper. Kan DV op de dag montage deze wel verwijderen en vervangen door een constructief deugdelijke constructie en/of oplossing dan worden de hiervoor gemaakte kosten doorberekend aan de Koper. De gemaakte kosten zullen gespecificeerd door DV aan Koper overgelegd worden.
 3. Onder montage wordt verstaan: demontage oude dakkapel en of kozijnen, montage nieuwe dakkapel en of kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. DV zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Koper heeft de plicht te zorgen voor voldoende werkruimte voor het montageteam en vloeren, trappen, meubilair e.d. zelf af te dekken tegen vervuiling en beschadiging. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van ernstige schuld of verwijtbaarheid van DV, dan zal DV deze schade vergoeden tegen de dagwaarde tenzij Koper zelf geen maatregelen heeft getroffen om deze schade te voorkomen, te beperken of in te perken. Schade welke het gevolg is van al bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage al aanwezig waren, is DV niet gehouden te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De Koper heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren of te verrekenen met de koopprijs.
 5. Als niet wordt voldaan aan enige afgesproken betalingsverplichting kan DV haar werkzaamheden opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Vertragingskosten van geplande werkzaamheden kan door DV worden verhaald op Koper.
 6. Aftimmeringen, afwerking met stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststofprofiel en/of andere materialen of andere aanvullende werkzaamheden vindt uitsluitend plaats indien dit schriftelijk ofdigitaal is overeengekomen. Anders zijn deze werkzaamheden voor rekening en risico van de Koper. Als DV niet zelf aftimmert, moet Koper dit binnen een maand na de montage zelf vakkundig (laten) doen met dampdichte folie anders bestaat het risico op (condens) vochtschade/lekkages. Doet Koper dit niet binnen een maand na montage dan komt dit voor rekening en risico van Koper en is DV op generlei wijze aansprakelijk voor deze direct en eventueel daaruit ontstane indirecte schade. De aansprakelijkheid van DV ten opzichte van Koper is sowieso beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van DV in het voorkomende geval uitkeert; indien op welke reden dan ook geen uitkering wordt gedaan en/of dekking wordt verleend dan is de aansprakelijkheid van DV beperkt tot het bedrag van opdracht/order met een maximum van € 20.000. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in het geval DV aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden.
 7. Koper verklaart met het aangaan van de Overeenkomst dat het dak asbestvrij is. Als dit niet het geval blijkt te zijn, komen de hierdoor voortvloeiende direct en indirecte kosten voor rekening en risico van Koper. Hierbij kan onder meer doch niet beperkt gedacht worden aan vertragingskosten van geplande werkzaamheden en verwijderingskosten van het asbest door een derde partij. DV zal meewerken aan het vinden van een goede oplossing en proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, doch Koper blijft gehouden aan de Overeenkomst.
 8. Wijzigingen die Koper na montage zelf aanbrengt of laat aanbrengen aan, op of in de nabijheid van de dakkapel zoals pijpen door het dak van de dakkapel, plaatsing van dakramen naast de dakkapel, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de dakkapel, het uitvoeren van werkzaamheden aan het omliggende dak of de nokvorsten of welke werkzaamheid dan ook waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat dit een negatieve invloed heeft gehad op de dakkapel komen voor rekening en risico van Koper. DV is niet gehouden schade (in de breedste zin van het woord) die hieruit voortvloeit te vergoeden of herstelwerkzaamheden te verrichten.
 9. DV is gerechtigd om zonder voorafgaande goedkeuring van Koper werkzaamheden te laten uitvoeren (in onder-aanneming) door derden indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst is vereist, zij het, dat deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van DV zullen worden uitgevoerd.

Artikel 6 - Vergunningen

 1. Als voor het plaatsen van de bij DV gekochte zaken vergunningen nodig zijn, moeten deze vergunningen door de Koper tijdig worden aangevraagd. Het risico van het niet (tijdig) verkrijgen van de (juiste) vergunningen is voor de Koper, tenzij het in lid 2 bepaalde van toepassing is of als de Overeenkomst is aangegaan onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning. Normaal gesproken zal DV wachten met haar bestelling totdat de vergunning verleend is tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als Koper aan DV opdracht geeft tot het aanvragen van een omgevingsvergunning dan zal DV deze aanvraag (laten) uitvoeren. Koper betaalt dan de overeengekomen kosten hiervoor ongeacht of de vergunning wel of niet verleend wordt. De legeskosten zijn voor rekening van de klant. DV kan niet aansprakelijk worden gehouden indien een overheidsinstantie, om wat voor reden dan ook, besluit de gewenste c.q. vereiste vergunning(en) niet te verlenen. Dit lijdt uitzondering in het geval DV een fout heeft gemaakt bij de aanvraag van de vergunning(en).
 3. Als de Overeenkomst is gesloten onder voorbehoud dat de Koper ter zake een vergunning kan verkrijgen moet Koper binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd en voldoen aan de eisen die de vergunningverlenende instantie aan die aanvraag stelt en verbindt.
 4. De vergunning moet definitief en schriftelijk door de vergunningverlenende instantie zijn geweigerd voor een beroep op de opschortende voorwaarde zoals vermeld in lid 3 hierboven.
 5. De maatvoeringen en alle posities van plaatsing van de dakkapel zoals deze in de tekening(en) van de verleende vergunning(en) aangegeven staan, zijn niet leidend voor DV omdat deze kunnen afwijken met de feitelijke in-meting. DV monteert conform haar eigen in-meting die uiteraard in overleg met de klant gebeurt. Deze bepaling geldt ongeacht wie de vergunning verzorgd heeft.

Artikel 7 - Termijnen

 1. Plaatsing/montage geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van de in de Overeenkomst vermelde termijn c.q. termijnen.
 2. De in de Overeenkomst genoemde termijn vangt aan op het laatste van de hierna te noemen tijdstippen: A. totstandkoming van de Overeenkomst ex artikel 3; B. afgifte van een vergunning voor montage ex artikel 6; C. in-meting en daarna verstrekte opdrachtbevestiging.
 3. De levertijd is gebaseerd op de voor DV geldende termijnen van haar leveranciers en rekening houdend met haar normale werkomstandigheden (denk hierbij ook aan weersomstandigheden die het onmogelijk maken voor DV om de dakkapel(len) te plaatsen. Behoudens grove schuld of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van DV geeft overschrijding van de levertijd als gevolg van langere termijnen bij haar leveranciers of wijzigingen in haar werkomstandigheden geen recht op de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en de levertijd wordt dan verlengd. DV zal zich inspannen Koper z.s.m. op de hoogte te brengen van eventuele vertraging in de levering.
 4. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de Koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst, anders dan nadat DV daartoe in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog te leveren.

Artikel 8 - Oplevering

 1. De montage van de te leveren dakkapel(en) en/of kozijnen wordt geacht te zijn opgeleverd op het moment dat DV schriftelijk, dan wel mondeling, aan de Koper verklaart dat de montage is afgerond en de Koper daartegen binnen 8 dagen na deze verklaring geen bezwaar heeft gemaakt.
 2. Bij de controle genoemd in lid 1 kan een verklaring worden ondertekend door partijen, waarin de goedkeuring wordt opgenomen en eventuele gebreken worden genoteerd.

Artikel 9 - Reclames

 1. Reclames ter zake van gebrekkige levering of montage dienen of direct bij de in artikel 8 omschreven procedure of binnen 14 dagen nadat deze door de Koper zijn geconstateerd, schriftelijk of digitaal aan DV te worden meegedeeld. DV zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 2. Als de gebrekkige levering of montage door DV wordt geaccepteerd, zal zij kosteloos voor herstel zorg dragen binnen een redelijke termijn, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen (of o.g.v. deze voorwaarden) voor rekening en risico van Koper komt.
 3. Onder ‘gebrekkige levering’ door DV wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) het volgende uitgesloten: a. gelijke ral (kleur) nummers van verschillende materialen of merken materialen die (kleine) kleurnuances geven, b. een dakkapel die niet volledig waterpas staat (dit komt door verschillende hellingshoeken links en rechts) waardoor ramen in de draai-stand open- of dichtvallen, c. (lichte) tocht op de aansluitingen van de dakkapel (vakkundige aftimmering lost dit op), d. rolluikgeleiders die een klein beetje licht doorlaten via de geleiders (vaak alleen te zien als je er schuin naar kijkt), e. opgewaaid loodvervanger (loodvervangers zijn in tegenstelling tot lood licht in gewicht waardoor dit kan opwaaien).

Artikel 10 - Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij normaal gebruik en correct onderhoud gewaarborgd voor een periode gelijk aan die aan Koper meegedeeld is in de aanbieding en of overeenkomst. De genoemde garantieperiode geldt altijd voor de standaard dakkapel en dak dat daarin verwerkt wordt en niet voor zogenaamde bijproducten, (andere dan standaard geleverde) kozijnen of gekozen opties tenzij de garantietermijn van deze zaken hetzelfde zijn als die genoemd voor de standaard dakkapel.
 2. Indien de garantieperioden voor rolluiken, screens, horren, roosters, glas, bekleding, andere dan de standaard door DV geleverde kozijnen en andere optionele (bij)producten niet specifiek zijn opgenomen worden deze op aanvraag verstrekt. De garantietermijn die de desbetreffende leverancier van DV voor deze optionele zaken hanteert is tevens de maximale periode die DV doorgeeft aan de Koper. Met het ingaan van deze algemene voorwaarden gelden deze garantietermijnen voor een aantal van deze bijproducten: 5 jaar voor horren en roosters, 3 jaar voor rolluiken en screens, 10 jaar lineair aflopende garantie op het glas, 10 jaar op HPL, kunststof- en zinken bekleding, 10 jaar op houten bekleding (m.u.v. WBP en multiplex) bij deugdelijk onderhoud, 2 jaar op WBP- en multiplex bekleding bij deugdelijk onderhoud. Op door DV geleverde en op maat gemaakte raamdecoratie en/of binnen-zonweringen wordt geen garantie gegeven (omdat het juiste gebruik hiervan absoluut cruciaal is). Op de door DV standaard geleverde kozijnen wordt 10 jaar garantie geven mits deze juist onderhouden worden (schoonmaken en smeren van beslag alsmede deugdelijk onderhoud in geval van houten kozijnen).
 3. Buiten de garantie vallen: a. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan deugdelijkheid (en ook kleurnuances van gelijke ral nummers, zie ook art. 9 lid 3); b. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege DV zijn of worden verricht; c. beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door Koper; d. kleine beschadigingen aan de door DV geleverde en/of gemonteerde producten welke geen afbreuk doen aan de duurzaamheid; e. verkleuring van de door DV geleverde en/of gemonteerde producten t.g.v. weersinvloeden; f. gevolgschade door stuifsneeuw; g. herstel van opgewaaid loodvervanger en/of gevolgschade door opgewaaid loodvervanger (zie ook art. 9 lid 3); h. door Koper aangeleverde producten; i. werkzaamheden uitgevoerd door Koper.
 4. De garantie omvat uitsluitend vervanging of herstel, ter keuze van DV, van wat door de Koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
 5. De garantie vervalt indien de Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DV reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten.
 6. Als de Koper niet aan het in artikel 9, 10 en artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden voldoet, is DV niet gehouden aan haar contractuele garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen, Producten en zaken, voor zover deze nog niet geplaatst zijn op de woning, blijven het volledige eigendom van DV totdat de Koper al wat hij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst aan DV verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst zal betaling van de overeengekomen prijs (100% van de koopprijs) geschieden uiterlijk op de dag van plaatsing zelf en in ieder geval voordat de dakkapel(len) gehesen wordt/worden (middels internetbankieren of anderszins), mits aangetoond kan worden door Koper dat de betaling feitelijk heeft plaatsgevonden uiterlijk op dat moment.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn(en) - of bij het achterhouden van bedragen op de factuur - is de Koper van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, automatisch in verzuim.

Artikel 13 - Overeenkomsten onder voorbehoud van financiering

 1. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering, dan kan de Koper zich op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien binnen 90 dagen na ondertekening van de Overeenkomst een gemotiveerde verklaring van de betreffende bank of kredietverlenende instelling wordt overlegd, waarin deze weigert aan de Koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag te verstrekken.
 2. Mocht de Koper, die een Overeenkomst heeft gesloten onder voorbehoud van financiering door een bank of een kredietverlenende instelling niet geaccepteerd worden binnen de algemeen gehanteerde voorwaarden en tarieven, dan wordt de Overeenkomst onder financieringsvoorbehoud geacht nimmer te hebben bestaan en tot stand te zijn gekomen.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop DV geen invloed heeft en die de levering van de producten belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij DV en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
 2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DV de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door DV niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken is DV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien DV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 - Ontbinding

 1. Als de Koper één van de verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer Koper door DV schriftelijk in gebreke is gesteld en de Koper een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder zijn verplichtingen na te komen, heeft DV de bevoegdheid de Overeenkomst per direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op een vergoeding als omschreven in artikel 14 lid 2.
 2. Als de schade aan de zijde van DV als gevolg van de niet-nakoming door de Koper groter is dan de vergoeding als genoemd in lid 1, dan behoudt DV zich het recht voor om een volledige schadevergoeding te eisen.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van handelingen van de Koper, kan laatstgenoemde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of garantie tegenover DV.
 4. Indien DV één van de verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer zij door Koper schriftelijk in gebreke is gesteld en zij een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder haar verplichtingen na te komen, heeft de Koper de bevoegdheid de Overeenkomst per direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op restitutie van enig door hem betaald bedrag, waarvoor DV nog geen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Artikel 17 - Kosten

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor het incasseren van de uit hoofde van de met DV gesloten Overeenkomst(en) verschuldigde bedragen moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag.
 2. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan 15% van het te incasseren bedrag, kan DV deze werkelijk gemaakte kosten op de Koper verhalen, of genoegen nemen met voornoemde 15%, een en ander naar keuze van DV.

Artikel 18 - Aanbiedingen, website en reclamemateriaal

 1. Aanbiedingen of prijzen vermeld op de website(s) van DV en of vermeld in reclamemateriaal en reclame-uitingen, al dan niet digitaal, zijn alleen geldig indien deze herhaald worden in een schriftelijke of elektronische overeenkomst die bevestigd is door de directie van DV. De geldigheidstermijn van acties, aanbiedingen enz. wordt door DV altijd aangegeven en indien dit niet het geval is staat het DV vrij deze in te trekken wanneer zij wenst.
 2. DV heeft een website. DV spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren, aan te vullen en daar waar nodig te wijzigen of delen te verwijderen die (mogelijkerwijs) niet langer van toepassing zijn op de Producten en diensten van DV. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van bepaalde pagina’s onvolledig, onjuist of niet langer actueel is (of een combinatie van deze dingen). DV is voor hieruit voortvloeiende schade (in de breedste zin van het woord) niet aansprakelijk.
 3. Koper geeft DV toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van de geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden op de website(s) van DV en of als reclamemateriaal en reclame-uitingen, al dan niet digitaal.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de tussen Koper en DV gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien zullen uitsluitend voor de Rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar worden gebracht, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Los daarvan heeft DV te allen tijde het recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter c.q. rechtbank.
 3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal een Overeenkomst worden uitgelegd naar redelijkheid en billijkheid.